Bosé Karmelitánky

OCD

Kto sme?

„Naše povolanie má byť zamerané úplne na počúvanie Božieho slova, hľadanie vzácnej perly Božieho kráľovstva, vo veľkej samote a v úplnom odlúčení od sveta.“
konštitúcie bosých karmelitánok

Apoštolát, ktorému sa majú venovať bosé karmelitánky, je výlučne apoštolát modlitby a obety. Skrytým životom modlitby majú sestry slúžiť rozvoju Božieho kráľovstva:
- adoráciou, chválou a vďakyvzdávaním Bohu
- príhovorom za Cirkev, za celý svet a za všetkých, ktorí to potrebujú v starostiach aj v radostiach
- modlitbou za mnohých, ktorí sa nemodlia a nemajú vieru
- svedectvom o existencii živého Boha, ktorý býva uprostred nás
„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“
sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša
Život karmelitánok je životom tichým a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je potrebná na jednej strane atmosféra ticha, uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane radostný, rodinný život v spoločenstve.
K tomu má byť pomocou jednoduchá svojráznosť karmelitánskeho spôsobu života:
- slávenie Eucharistie
- 2 hodiny vnútornej modlitby
- spoločná liturgia hodín v chóre
- práca v dielňach, v domácnosti a v záhrade
- prísna klauzúra
- jednoduchosť v zariadení celého kláštora
- mlčanie a samota počas dňa
- ale tiež 2 hodiny (po obede a po večeri) spoločnej rekreácie, keď sa sestry môžu spontánne a srdečne porozprávať.
sv. Ján od Kríža

 

Identita

Povolanie bosých karmelitánok je darom Ducha Svätého, skrze ktorého sú povolané k „tajomnému spojeniu s Bohom“, v priateľstve s Kristom a v dôvernosti s Preblahoslavenou Pannou Máriu, v živote, v ktorom sa modlitba a obeta spájajú s veľkou láskou k Cirkvi.

Preto silou svojho povolania sú karmelitánky pozvané ku kontemplácii v modlitbe aj v živote. Tento záväzok neustálej modlitby oživuje viera, nádej a nadovšetko Božia láska, takže s čistým srdcom môžu dosiahnuť plnosť života v Kristovi a pripraviť sa na prijatie čoraz hojnejších darov Ducha. Tereziánska charizma vyžaduje, aby sa modlitba, zasvätenie a celý život bosých karmelitánok orientovali na spásu duší.

V súlade s ideálmi sv. Matky bosé karmelitánky žijú svoj kontemplatívny cirkevný život v harmónii medzi ovzduším samoty a mlčania a sesterským životným spoločenstvom, v rodine utvorenej podľa vzoru malého „Kristovho kolégia“, ktorého centrom je láska k Pánovi a normou života sesterská láska spojená s veľkodušným evanjeliovým zriekaním.

Ako sa stať karmelitánkou?

Do rádu bosých karmelitánok môže vstúpiť  dievča / žena vo veku od 18 do 30 rokov, ktorá sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život v klauzúre.

Podmienky

  • Slobodná
  • Bez záväzkov
  • Zdravá fyzicky
  • Zdravá psychicky
Názov rádu

Rád bosých karmelitánok

Pri realizovaní svojho diela sv. Terézia chcela verne zachovať kontinuitu Karmelu. Novým duchom oživila detinskú úctu k Preblahoslavenej Panne Márii z hory Karmel, ako dedičstvo zverila svojej rodine spojenie, ktoré prežívala s biblickými pravzormi, prorokmi a veľkými Otcami Karmelu. Oživila zachovávanie „prvotnej“ reguly, animujúc ju novými apoštolskými úmyslami.

 

 

Kontakt

Sestry bosé karmelitánky

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov