Kategória: P.M.Škapuliarská

Deviaty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Pobožnosť k Najsvätejšej Panne Márii nemožno zužovať na modlitby a úctu pri určitých príležitostiach, musí sa stať „habitom“, čiže usmerňovať celé naše kresťanské správanie, vychádzajúce z modlitby a vnútorného života prostredníctvom častého prijímania sviatostí a konkrétnych skutkov telesného i duchovného milosrdenstva.

Ján Pavol II.

           V evanjeliu podľa sv. Lukáša vidieť iný odtieň vzťahu medzi Máriou a Kristom. Raz Pán Ježiš učil ľudí o hodnote a nutnosti modlitby.  „Ako to hovoril – zaznamenal evanjelista – akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: «Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval». Ale on povedal: «Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho»“ (Lk 11, 27). Pre Krista má väčšiu hodnotu vzťah medzi ľuďmi, ktorá vzniká na základe ich príbuzenstva s Bohom než pokrvné príbuzenstvo, hoci ho uznáva a váži si ho.  Znamená to teda, že sa Ježiš odsúva od svojej Matky? Vôbec nie. Predsa Mária je „prvá spomedzi tých, ktorí počúvajú Božie slovo“. Ona s vierou prijala slová anjela, pozorne počúvala každé slovo svojho Syna a rozjímala o ňom vo svojom srdci.

       Rozjímať o Božích slovách vo svojom srdci nie je nič iné ako nadväzovať s Bohom kontakt, t.j. modliť sa. Pamätajme na to, že modlitba je základom kresťanského života. Pán Ježiš často hovoril o modlitbe a o potrebe modlitby slovami: „Proste a dostanete“, „Vždy sa máte modliť a nikdy neprestávať“. Pri pohľade na modliaceho sa Krista a Pannu Máriu  pamätajme na modlitbu. Vďaka nej môžeme dosýta čerpať z prameňov spásy, byť pravými bratmi a sestrami Panny Márie  a tiež si zaslúžiť jej osobitnú ochranu prostredníctvom daru posvätného škapuliara.

Modlitba

Najkrajší kvet Karmelu, Hviezda morská, ktorú si Boží Syn zvolil za matku, prosíme ťa, veď nás po rozbúrených vlnách našich každodenných zápasov o vieru. Matka Božia, Kráľovná neba a zeme, pokorne ťa prosíme o pomoc v našich trápeniach. Tebe Boh vykonal veľké veci, daj nám zakúsiť z toho, čo si dostala, lebo sme tvojimi deťmi a vždy nimi túžime zostať. Ďakujem ti, Matka a Kráľovná, za škapuliar, znak tvojich šiat a materskej ochrany. Chceme ho nosiť s úctou k tebe na znak lásky k tebe a tvojmu Synovi. Dúfame, že sa pre nás stane kľúčom do neba, kde tvoj Syn  žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Ôsmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Všetci, ktorí nosia škapuliar a uctievajú si Máriu so synovskou a dcérskou oddanosťou, majú rásť v láske k nej a vo svete posilňovať prítomnosť tejto Ženy mlčania a modlitby, vzývanej ako Matka milosrdenstva, nádeje a milosti.

Ján Pavol II.

           Pravá láska nepozná hranice, dokáže všetko, ako to pekne ospieval sv. Pavol. „Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká… Taká bola láska Najsvätejšej Matky – jemná a predvídavá. Práve ona ju nútila ísť cez pahorky Samárie a hory Judei do Ain Karem k príbuznej Alžbete, aby jej pomohla. A nešlo o nejaký jemnocit, ale tiež odvahu a statočnosť, aby prešla vzdialenosť asi 130 kilometrov. Podobne aj v Káne Galilejskej starostlivá Matka vníma potrebu novomanželov a zasahuje: „Syn môj, nemajú vína!“

    Nech sú nám na ceste lásky posilou slová sv. Jána od Kríža: „Na konci života budeme súdení z lásky“.

Modlitba

Matka Božia, najľútostivejšia z matiek, pomôž nám a nehľad na množstvo našich hriechov. Ochráň nás  a staraj sa o nás, vieš predsa, že veľmi potrebujeme tvoju pomoc. Odovzdávame sa ti. Daj, aby sme neboli zatratení, ale aby sme si ctili a večne milovali tvojho Syna Ježiša Krista  a aby sme ho spolu s tebou velebili na veky vekov. Amen.

Siedmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Keď žijeme v závislosti od Márie a sme jej oddaní, náš duchovný pokrok je istejší. Ak si zjednotený (-á) s Máriou, zakúsiš osvietenie, staneš sa duchovnejší (-a), čistejší(-a) a silnejší(-a) na ceste nasledovania Krista. Jedným slovom, staneš sa lepší(-a), lebo Mária učí, ako kráčať po Božích cestách.

  1. Arnold Bostius OCarm.

         Pravá úcta ku Kráľovnej Karmelu spočíva nielen v tom, že ju spoznáme, ale tiež, že ju budeme nasledovať. Boh nám dal Máriu za Matku a Prostredníčku všetkých milostí a okrem toho za vzor života a správania. Milujúca matka živí, ochraňuje a súčasne vychováva. Mária patrila ako človek do Cirkvi, ale bola jej prvou členkou, je teda najosvedčenejší vzor viery, lásky a osobitného zjednotenia s Kristom.  Táto neochvejná viera v Božiu prozreteľnosť jej umožnila povedať pri Zvestovaní: „Nech sa tak stane“ a tento postoj zachovať počas celého života až po ukrižovanie jej Syna na Kalvárii.

           Veriť v Boha znamená prijať do srdca Božie slová, plniť jeho vôľu, usilovať sa žiť s ním v priateľstve, mať teda rozum otvorený na pravdu a srdce na dobro. Pamätajme, že viera je nielen odpoveďou na Božie zjavenie, ale tiež Božou milosťou. Dostali sme ju v krste, preto sa potrebujeme denne  modliťo jej rozmnoženie ako apoštoli: „Pane, daj nám väčšiu vieru“.

         Autentická  živá viera človeku umožňuje, aby s radosťou a odvahou kráčal po cestách každodenného života a najkrajší vzor takejto viery nám dáva Mária. Dovoľme jej, nech nás vedie, aby sme sa naučili kráčať po Božích cestách.

Modlitba

Matka Božia, prichádzam k tebe a prosím ťa, aby si mi vyprosila milosť viery a láskyplného zjednotenia s tvojím Synom a s tebou. S tvojím Synom ako s mojím Bohom a s tebou ako s Matkou môjho Boha. Ty môžeš zachrániť tých, ktorých túžiš zachrániť. Pomôž mi teda, moja Kráľovná. Mária, v teba dúfam, tou nádejou žijem, s ňou chcem aj zomrieť. Amen.

Šiesty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Mária prisľúbila svojim deťom nosiacim posvätný škapuliar poskytnúť všetky dôkazy  starostlivosti a lásky iba vtedy, ak budú plniť povinnosti dobrých synov a dcér.

  1. Brokard  od sv. Terézie, bosý karmelitán

          Posvätný škapuliar je znakom bratstva a spásy, ale nie v tom zmysle, že by udeľoval milosti ako sviatosti. Nemôžeme chápať škapuliar ako magický znak či automatickú záruku  spásy a tiež nás neoslobodzuje od nárokov života podľa  evanjelia. Ako hovorí jeden z teológov, škapuliar je dôkazom a znakom väčšej milosti a osobitnej pomoci, aby ťa povzbudzoval k ľútosti, keď si v hriechu, odstraňoval všetky prekážky a nebezpečenstvá, aby si vytrval v milosti až do konca.

         Mária sama osebe nedáva spásu (iba Boh), ale svojimi prosbami u Boha vyprosuje milosť obrátenia. A keďže je najlepšou, najnežnejšou a najmilosrdnejšou Matkou, svojou starostlivosťou zahŕňa aj najviac blúdiacich a najbiednejších ľudí.

      Nosme teda vždy a všade posvätný škapuliar a Mária nám vyprosí veľké dary. Nech nám škapuliar ustavične dvíha myseľ a obracia srdce k tej, ktorá nám ho dala, nech nás povzbudzuje, aby sme milovali a nasledovali jej Syna.

Modlitba

Kráľovná posvätného škapuliara, prosím, prihováraj sa za mňa u svojho Syna a vypros mi tú milosť, ktorú najviac potrebujem, aby som mohol zostať verný(-á) krstným sľubom až do dňa mojej smrti. Modli sa za mňa hriešneho (-u) teraz i v hodine mojej smrti. Amen.

Piaty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Nehanbime sa za škapuliar Najsvätejšej Panny, naopak, považujme to za najväčšiu poctu, že môžeme na sebe nosiť tento znak poddanosti našej najláskavejšej Panej, ktorým sa pred nami chválilo toľko pápežov, biskupov, cisárov, kráľov, kniežat, toľko statočných vodcov a odvážnych kresťanských rytierov.

                                                                                                               Pápež Benedikt XV.

         Nie je bezvýznamné, že posledné zjavenie v Lurdoch súvisí so škapuliarom. Odohralo sa 16. júla 1858, na slávnosť Matky Božej Škapuliarskej. Mária sa vtedy Bernadete ukázala v karmelitánskom habite, ale  nepovedala ani slovo. Iba mlčala a pozerala na ňu. Jasne tým odkázala, že pravá pobožnosť k Matke Božej musí viesť k hlbokému modlitebnému životu, duchovného životu, ktorý je nemožný bez mlčania, ticha a samoty s Bohom.

    Na záver fatimských zjavení trom pastierikom sa 13. októbra 1917 Matka Božia ukázala najprv ako Matka Božia ružencová, potom ako Matky Božia bolestná a nakoniec ako Matka Božia oslávená, pričom v rukách držala škapuliar, takže  ako Matka Božia Škapuliarska. V jednom rozhovore sa sr. Lucie spýtali, prečo Matka Božia držala v rukách škapuliar. Ona odpovedala, že Matka Božia chce, aby všetci nosili škapuliar. A práve preto ruženec a škapuliar, dve naviac privilegované sväteniny, nadobúdajú dnes, ešte viac ako kedykoľvek predtým, univerzálnejší význam. Nie nadarmo sa hovorí: Škapuliar nos, na ruženci pros.

      Ján Pavol II. nosil škapuliar neustále. Aj keď ležal v nemocnici po atentáte. Tam mu sprostredkoval zázračné uzdravenie, lebo práve v deň Matky Božej Škapuliarskej (16. júla) ustúpil smrteľný cytomegalovírus, ktorý sa dostal do organizmu Svätého Otca po transfúzii krvi.

   Posvätný škapuliar, ktorý je vonkajším výrazom našej viery v pomoc Matky Božej, je hmatateľným dôkazom, že Ona dôstojne odpovedá na naše prosby. Škapuliar je znakom moci Kráľovnej neba a zeme i Matky Božieho Syna. Nosme ho neustále, aby nám umožnila vytrvať v dobrom až do konca a prihovárala sa za nás u svojho Syna.

Modlitba

Najsvätejšia Panna Mária, Kráľovná a Matka Karmelu, vypros mi milosť, aby som nikdy nezapochyboval(a) o tvojej láske ku mne a vždy pamätal(a), že zázraky, ktoré si vykonala pre mojich bratov a sestry vo viere,  máš moc vykonať aj v mojom živote. Príď mi teda na  pomoc teraz i v hodine mojej smrti. Amen.

Štvrtý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Skutočne, Mária prijíma veriacich oblečených do škapuliara za svoje deti. A oni na ňu pozerajú ako na svoju vlastnú Matku. Teraz patria jej a ona im. Všetky ich myšlienky  a city majú byť plné lásky k nej a nech jej slúžia zo všetkých svojich síl.

o. Brokard  od sv. Terézie, bosý karmelitán

Začiatky karmelitánskeho rádu v Európe boli posiate tŕňmi, nie lupienkami ruží. Rožšírená nedôvera  a nežičlivosť, dokonca aj zo strany duchovenstva, spôsobila, že karmelitáni prežívali veľmi ťažké obdobie. Generálny predstavený sv. Šimon Stock sa na Pannu Máriu  ako Kráľovnú Karmelu obrátil slovami modlitby: Kvet Karmelu, réva rozkvitnutá, Žiara neba, Panna, čo hriech spúta, klenot hory. Prečistá Matka a vzácna žena, Karmelu zostaň vždy naklonená, Hviezda morí.  Na túto modlitbu plnú dôvery odpovedala Matka Božia tak, že sa mu zjavila  so škapuliarom v ruke a povedala: „Môj najmilší synu, prijmi škapuliar tvojho rádu. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Toto bude privilégium pre teba a pre všetkých karmelitánov.“ Neskôr Matka Božia prisľúbila rýchle vyslobodenie z očistca v rámci tzv. sobotného privilégia (bula pápeža Jána XXII. z r. 1322). Odvtedy sa škapuliar stal vlastníctvom nielen Karmelu, ale aj celej Cirkvi. Len aby sme dokázali tento dar oceniť a mohli sa spoľahnúť na jej materinskú starostlivosť.

Modlitba sv. Rafaela Kalinovského

Bohorodička a Panna, Kráľovná posvätného škapuliara a naša Matka! Ty nás neustále voláš k sebe. Naša Pani a Kráľovná, zotri slzy trpiacich, chráň nevinnosť detí, bráň vieru v srdciach mladých, rodinám vypros jednotu a lásku, ducha obety a Boží pokoj. Vypros nám dar vytrvať vo viere našich otcov, aby sme ťa mohli pslavovať teraz i vo večnosti. Amen.

Tretí deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Dnes som stála s tebou pod krížom a ako nikdy som výrazne zakúsila, že pod krížom si sa stala našou Matkou. Prijala si všetkých do svojho srdca a krvou svojich trpkých bolestí si vykúpila každej duši nový život.

Terézia Benedikta od Kríža, bosá karmelitánka

             Môžeme sa spýtať: prečo ju Boh vedie cez také more bolesti a prikazuje hľadieť na smrť vlastného Syna? Bez Kalvárie by Mária nebola Spoluvykupiteľkou. V Betleheme dla svetu malé dieťa, na Kalvárii dáva Vykupiteľa. Tam je Matkou, tu Spoluvykupiteľkou. Pápež Benedikt XV. povie, že „so svojím trpiacim a zomierajúcim Synom bola tak zjednotená, že môžeme oprávnene povedať, že so svojím Synom vykúpila svet“. Preto Cirkev  udeľuje Márii tituly ako Orodovníčka, Pomocníčka a Prostredníčka.

Modlitba sv. Germana Konštantinopolského

Ó, Pani moja, ty si jediná útecha, ktorú mi Boh dáva, iba ty si nebeskou rosou, ktorá mi prináša úľavu v mojich utrpeniach. Ty si svetlom mojej duše, keď ju obklopujú temnoty, ty si sprievodkyňou na mojej životnej púti, mojou silou v slabosti, pokladom v mojej chudobe, liekom na rany, potechou v plači, útočiskom v utrpeniach, nádejou mojej spásy. Vypočuj moje prosby, zľutuj sa nado mnou, lebo to svedčí Matke Boha, ktorý tak veľmi miluje svoj ľud. Pros za mňa teraz i v hodine smrti mojej. Amen.

Druhý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Milosť nevytvorí svoje dielo v dušiach, ktoré sa jej z vlastnej vôle neotvoria, ani Mária nenaplní svoje materinstvo tam, kde sa jej človek neodovzdá.

  1. Terézia Benedikta od Kríža, bosá karmelitánka

Pápež Lev XIII. hovorí: „Tajomstvo nekonečnej lásky Ježiša k ľuďom sa zviditeľnila vo chvíli Ježišovej smrti, keď učeníkovi Jánovi zanechal svoju matku. V slávnostnej záveti „Hľa, tvoj syn“, v osobe Jána, ako to chápali všetky veky, Kristus zveril svojej matke všetkých ľudí… Čo môže byť krajšie ako to, že ty, Panna, si matkou tých, ktorým sa Kristus nehanbil byť bratom? Mária prijala celým srdcom povinnosti matky počnúc večeradlom, kde v kolíske spočívala prvá Kristova Cirkev“.

Modlitba sv. Bernarda

Ó, najsvätejšia Panna, posilňuj ma v mojej slabosti. Kto iný by sa vedel lepšie prihovoriť za nás u Krista? Ty si predsa tak blízko pri ňom. Hovor, Pani, lebo tvoj Syn ťa poslúcha a od neho dostaneš všetko, o čo poprosíš. Pros za náš hriešnych teraz i v hodine našej smrti. Amen.

Prvý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Posvätný škapuliar nám pripomína, že máme neustále rozjímať o živote preblahoslavenej Panny Márie a odovzdať celý svoj život pod ochranu tejto šľachetnej kráľovnej, vždy pripravenej prísť nám na pomoc.

  1. Arnold Bostius OCarm.

 

Mária vedela, že má Bohu vždy dôverovať a jemu sa odovzdať. Preto – hoci všetko nechápala – povedala fiat  – nech sa mi stane. Preto tiež neskôr, počas návštevy Alžbety, mohla z hĺbky srdca zaspievať „Velebí moja duša Pána“… a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi“. Plodom každej Božej návštevy, hoci by bola tajomná a nepochopiteľná, je vždy radosť a pokoj. Uver Bohu tak ako mu uverila Mária a uver Márii, aby si zakúsil pokoj srdca a radosť ducha. Amen.

Modlitba sv. Efréma:

Ó, milostiplná, osvecuj môj rozum, rozviaž môj jazyk, aby som ospevoval tvoju slávu a najmä taký dôstojný teba Anjelský pozdrav. Pozdravujem ťa, pokoj, radosť a potecha celého sveta, najväčší zázrak, aký svet videl, raj slastí, bezpečný prístav pre  ohrozených pútnikov, zdroj milosti, prostredníčka medzi Bohom a ľuďmi. Nech moje srdce zvelebuje Boha spolu s tebou teraz a na veky vekov. Amen.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov