Kategória: noveny

Novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša Lisieux

Chceli by sme Vás všetkých pozvať na novénu k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša. od 22.9. budeme uverejňovať ďaľšie video s modlitbou novény. Modlia sa sestry Karmelitánky Dieťaťa Ježiša z Nitry. ak máte nejaký úmysel, za ktorý sa môžeme spoločne pomodliť, napíšte ho do komentára. 

4. Deň novény

13.03.

Svätý Jozef, ty si žil každý deň s Ježišom a Máriou, dostal si milosť stráviť veľkú časť života v dôvernej blízkosti s Božím synom. Keď si vstával, prvý tvoj pohľad smeroval na Ježiša, keď si sa modlil, bol pri tebe Boží syn, keď si jedol, bol s tebou pri stole, keď si pracoval, On bol tvojím spoločníkom a pomocníkom, chvíle oddychu si prežíval v jeho spoločnosti. Pomôž nám, aby sme často obracali svoj pohľad na Boha, aby sme s ním pracovali, s ním odpočívali, s ním boli zjednotení na každom úseku svojho života, aby sme mohli byť naplnení takým pokojom ducha, aký si vyžaroval ty, vedomý si Božej prítomnosti vo všetkom. 

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

3. Deň novény

12.03.

Svätý Jozef, ty si bol tak blízko veľkých Božích tajomstiev. Evanjeliá často spomínajú tvoju osobu, ale neuvádzajú ani jedno tvoje slovo. Ty si všetko prežíval v hĺbke svojho srdca. Vždy bdelý a pripravený plniť zverené úlohy ticho si žil, ticho si odišiel z tohto sveta a v tichu plníš úlohu nášho orodovníka pred Bohom. Dnešný človek čoraz ťažšie nachádza oázy ticha a samoty, kde by mohol zotrvávať osamote s Bohom. Nauč nás prijať pravdu, že veľké tajomstvá nášho života treba prežívať v tichu a mlčaní.

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.  Amen.

Audio kázne k sv. Jozefovi

Audio

Pozývame vás všetkých pridať sa k tejto novéne vo svojich domovoch a rodinách, napr. modlitbou Litánií k sv. Jozefovi, Korunky k Božiemu milosrdenstvu, posvätného ruženca a pod. Každý deň budeme uverejňovať kázeň z minulých rokov. Dnes to bude kázeň o. Petra Staroštíka.

Kázen o. Petra Starostíka 10. 03. 2019

Kázne na novénu k sv. Jozefovi

DÔLEŽITÉ!!!
V súvislosti so stanoviskom KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb s ľútosťou informujeme, že do 23. marca 2020 sa nebudú sláviť verejné bohoslužby ani v našej kláštornej kaplnke (a to ani počas novény a slávnosti sv. Jozefa).
Zároveň ubezpečujeme všetkých, ktorí ste nám poslali alebo ešte stále posielate úmysly modlitieb k sv. Jozefovi, že každý deň (od 10.-19. marca) tieto úmysly zahrnieme do našich modlitieb.
Pozývame Vás všetkých pridať sa k tejto Novéne vo svojich domovoch a rodinách, napr. modlitbou Litánií k sv. Jozefovi, Korunky k Božiemu milosrdenstvu, posvätného ruženca a pod.Na tomto odkaze: http://lorincik.bosikarmelitani.sk/na-stiahnutie môžete nájsť a vypočuť si minuloročné kázne počas novény a slávnosti sv. Jozefa.
Kaplnka kláštora v tomto období zostane otvorená pre súkromnú modlitbu.V prípade duchovnej potreby jednotlivých záujemcov môžeme v našom kláštore vyspovedať.
Modlime sa spoločne k sv. Jozefovi za uzdravenie ľudí od nového vírusu, za všetkých zdravotníkov a za to, aby sa rýchlo našli spôsoby ako nad vírusom zvíťaziť.
V modlitbe s Vami spojení,bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka

2. Deň novény

11.03.

Svätý Jozef, keď si bol poverený vykonať veľkú úlohu v dejinách spásy, tvojou odpoveďou bola úplná odovzdanosť Bohu. Sv. Matúš ťa nazýva „spravodlivým mužom” a sv. Pavol vysvetľuje, že „spravodlivý bude žiť z viery”. Práve odovzdanosť Bohu ti prikazovala, aby si s pokojom a dôverou prijal taký život a udalosti v ňom, aké ti Boh vo svojej prozreteľnosti pripravil.
Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.
K: Oroduj za nás, svätý Jozef.
Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa:Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

1. Deň novény

10.03.

Svätý Jozef, ty si sa z Božej vôle stal ženíchom Panny Márie, aby si sa stal strážcom jej panenstva a neskôr jej Božieho materstva. Ty, ktorý si sa s veľkou pokorou a odovzdanosťou stal pre Božieho syna tieňom jeho nebeského Otca na zemi a pokorným učiteľom a vychovávateľom v tichu Nazareta, vypros nám milosť vnútorne sa pripraviť na ochotné prijatie úloh, ktorými nás Boh vo svojej prozreteľnosti poverí v našom živote.

Svätý Jozef, vypros nám tiež u Boha milosť, o ktorú ťa počas tejto novény prosíme.

K: Oroduj za nás, svätý Jozef.

Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, pre zásluhy svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ťa prosíme, aby sme to, čo nemôžeme získať pre našu slabosť, mohli dostať prostredníctvom jeho príhovoru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Deviaty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Pobožnosť k Najsvätejšej Panne Márii nemožno zužovať na modlitby a úctu pri určitých príležitostiach, musí sa stať „habitom“, čiže usmerňovať celé naše kresťanské správanie, vychádzajúce z modlitby a vnútorného života prostredníctvom častého prijímania sviatostí a konkrétnych skutkov telesného i duchovného milosrdenstva.

Ján Pavol II.

           V evanjeliu podľa sv. Lukáša vidieť iný odtieň vzťahu medzi Máriou a Kristom. Raz Pán Ježiš učil ľudí o hodnote a nutnosti modlitby.  „Ako to hovoril – zaznamenal evanjelista – akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: «Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval». Ale on povedal: «Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho»“ (Lk 11, 27). Pre Krista má väčšiu hodnotu vzťah medzi ľuďmi, ktorá vzniká na základe ich príbuzenstva s Bohom než pokrvné príbuzenstvo, hoci ho uznáva a váži si ho.  Znamená to teda, že sa Ježiš odsúva od svojej Matky? Vôbec nie. Predsa Mária je „prvá spomedzi tých, ktorí počúvajú Božie slovo“. Ona s vierou prijala slová anjela, pozorne počúvala každé slovo svojho Syna a rozjímala o ňom vo svojom srdci.

       Rozjímať o Božích slovách vo svojom srdci nie je nič iné ako nadväzovať s Bohom kontakt, t.j. modliť sa. Pamätajme na to, že modlitba je základom kresťanského života. Pán Ježiš často hovoril o modlitbe a o potrebe modlitby slovami: „Proste a dostanete“, „Vždy sa máte modliť a nikdy neprestávať“. Pri pohľade na modliaceho sa Krista a Pannu Máriu  pamätajme na modlitbu. Vďaka nej môžeme dosýta čerpať z prameňov spásy, byť pravými bratmi a sestrami Panny Márie  a tiež si zaslúžiť jej osobitnú ochranu prostredníctvom daru posvätného škapuliara.

Modlitba

Najkrajší kvet Karmelu, Hviezda morská, ktorú si Boží Syn zvolil za matku, prosíme ťa, veď nás po rozbúrených vlnách našich každodenných zápasov o vieru. Matka Božia, Kráľovná neba a zeme, pokorne ťa prosíme o pomoc v našich trápeniach. Tebe Boh vykonal veľké veci, daj nám zakúsiť z toho, čo si dostala, lebo sme tvojimi deťmi a vždy nimi túžime zostať. Ďakujem ti, Matka a Kráľovná, za škapuliar, znak tvojich šiat a materskej ochrany. Chceme ho nosiť s úctou k tebe na znak lásky k tebe a tvojmu Synovi. Dúfame, že sa pre nás stane kľúčom do neba, kde tvoj Syn  žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Ôsmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Všetci, ktorí nosia škapuliar a uctievajú si Máriu so synovskou a dcérskou oddanosťou, majú rásť v láske k nej a vo svete posilňovať prítomnosť tejto Ženy mlčania a modlitby, vzývanej ako Matka milosrdenstva, nádeje a milosti.

Ján Pavol II.

           Pravá láska nepozná hranice, dokáže všetko, ako to pekne ospieval sv. Pavol. „Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká… Taká bola láska Najsvätejšej Matky – jemná a predvídavá. Práve ona ju nútila ísť cez pahorky Samárie a hory Judei do Ain Karem k príbuznej Alžbete, aby jej pomohla. A nešlo o nejaký jemnocit, ale tiež odvahu a statočnosť, aby prešla vzdialenosť asi 130 kilometrov. Podobne aj v Káne Galilejskej starostlivá Matka vníma potrebu novomanželov a zasahuje: „Syn môj, nemajú vína!“

    Nech sú nám na ceste lásky posilou slová sv. Jána od Kríža: „Na konci života budeme súdení z lásky“.

Modlitba

Matka Božia, najľútostivejšia z matiek, pomôž nám a nehľad na množstvo našich hriechov. Ochráň nás  a staraj sa o nás, vieš predsa, že veľmi potrebujeme tvoju pomoc. Odovzdávame sa ti. Daj, aby sme neboli zatratení, ale aby sme si ctili a večne milovali tvojho Syna Ježiša Krista  a aby sme ho spolu s tebou velebili na veky vekov. Amen.

Siedmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Keď žijeme v závislosti od Márie a sme jej oddaní, náš duchovný pokrok je istejší. Ak si zjednotený (-á) s Máriou, zakúsiš osvietenie, staneš sa duchovnejší (-a), čistejší(-a) a silnejší(-a) na ceste nasledovania Krista. Jedným slovom, staneš sa lepší(-a), lebo Mária učí, ako kráčať po Božích cestách.

  1. Arnold Bostius OCarm.

         Pravá úcta ku Kráľovnej Karmelu spočíva nielen v tom, že ju spoznáme, ale tiež, že ju budeme nasledovať. Boh nám dal Máriu za Matku a Prostredníčku všetkých milostí a okrem toho za vzor života a správania. Milujúca matka živí, ochraňuje a súčasne vychováva. Mária patrila ako človek do Cirkvi, ale bola jej prvou členkou, je teda najosvedčenejší vzor viery, lásky a osobitného zjednotenia s Kristom.  Táto neochvejná viera v Božiu prozreteľnosť jej umožnila povedať pri Zvestovaní: „Nech sa tak stane“ a tento postoj zachovať počas celého života až po ukrižovanie jej Syna na Kalvárii.

           Veriť v Boha znamená prijať do srdca Božie slová, plniť jeho vôľu, usilovať sa žiť s ním v priateľstve, mať teda rozum otvorený na pravdu a srdce na dobro. Pamätajme, že viera je nielen odpoveďou na Božie zjavenie, ale tiež Božou milosťou. Dostali sme ju v krste, preto sa potrebujeme denne  modliťo jej rozmnoženie ako apoštoli: „Pane, daj nám väčšiu vieru“.

         Autentická  živá viera človeku umožňuje, aby s radosťou a odvahou kráčal po cestách každodenného života a najkrajší vzor takejto viery nám dáva Mária. Dovoľme jej, nech nás vedie, aby sme sa naučili kráčať po Božích cestách.

Modlitba

Matka Božia, prichádzam k tebe a prosím ťa, aby si mi vyprosila milosť viery a láskyplného zjednotenia s tvojím Synom a s tebou. S tvojím Synom ako s mojím Bohom a s tebou ako s Matkou môjho Boha. Ty môžeš zachrániť tých, ktorých túžiš zachrániť. Pomôž mi teda, moja Kráľovná. Mária, v teba dúfam, tou nádejou žijem, s ňou chcem aj zomrieť. Amen.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov