Autor: Dušan Hricko OCD

Obnova pre ženy

Obnova pre ženy vedie o. Rudolf Bartal OCD

Bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka pri Košiciach pozývajú na duchovnú obnovu pre ženy 

Obnova sa uskutoční od 21.-23. jún 2019. V programe obnovy sú zahrnuté prednášky, spoločné modlitby, priestor na sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor, čas na modlitbu v tichu a ústraní.

Obnova sa začína v piatok svätou omšou o 18.00 hod. a končí sa v nedeľu obedom o 13.00 hod. Program duchovnej obnovy je nasledujúci: v piatok večer sa začína obnova úvodnou prednáškou a nasleduje celodenný program v sobotu, ktorý v sebe zahŕňa dve prednášky, svätú omšu pre účastníkov obnovy, čas na sviatosť zmierenia resp. duchovný rozhovor s prednášajúcim, spoločná liturgická modlitba s miestnou komunitou bratov, adorácia, čas pre seba a osobnú modlitbu v tichu. Nedeľa zahŕňa v sebe záverečnú prednášku, spoločnú svätú omšu  a zakončí sa obedom.

Náklady za celý víkend sú 30 eur na osobu/ 15 eur na deň (v tom je strava, energie).

Prihlasovanie:
dommodlitby.lorincik@gmail.com
‭+421 904 515 987‬ (od 14:00-16:00)

Obnova pre rozvedených

Obnova pre rozvedených

Obnova sa začína v piatok svätou omšou o 18.00 hod. a končí sa v nedeľu obedom o 13.00 hod. Program duchovnej obnovy je nasledujúci: v piatok večer sa začína obnova úvodnou prednáškou a nasleduje celodenný program v sobotu, ktorý v sebe zahŕňa dve prednášky, svätú omšu pre účastníkov obnovy, čas na sviatosť zmierenia resp. duchovný rozhovor s prednášajúcim, spoločná liturgická modlitba s miestnou komunitou bratov, adorácia, čas pre seba a osobnú modlitbu v tichu. Nedeľa zahŕňa v sebe záverečnú prednášku, spoločnú svätú omšu  a zakončí sa obedom.

Náklady za celý víkend sú 30 eur na osobu/ 15 eur na deň (v tom je strava, energie).

Prihlasovanie:
dommodlitby.lorincik@gmail.com
‭+421 904 515 987‬ (od 14:00-16:00)

Obnova pre manželské páry

Obnova pre manželské páry

Obnova sa začína v piatok svätou omšou o 18.00 hod. a končí sa v nedeľu obedom o13.00 hod. Program duchovnej obnovy je nasledujúci: v piatok večer sa začína obnova úvodnou prednáškou a nasleduje celodenný program v sobotu, ktorý v sebe zahŕňa dve prednášky, svätú omšu pre účastníkov obnovy, čas na sviatosť zmierenia resp. duchovný rozhovor s prednášajúcim, spoločná liturgická modlitba s miestnou komunitou bratov, adorácia, čas pre seba a osobnú modlitbu v tichu. Nedeľa zahŕňa v sebe záverečnú prednášku, spoločnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov a zakončí sa obedom.

Náklady za celý víkend sú 30 eur na osobu/ 15 eur na deň (v tom je strava, energie).

Prihlasovanie:
dommodlitby.lorincik@gmail.com
‭+421 904 515 987‬ (od 14:00-16:00)

Pustovnícky víkend so sv. Teréziou od Ježiša (Avilskou)

Pustovnícky víkend so sv. Teréziou od Ježiša (Avilskou)

18. – 20. 10. 2019

Ak chceš prejsť púšťou musíš zachovať aspoň toto: „nevzďaľovať sa od karavány, nevláčiť so sebou zbytočnú záťaž, ale iba to čo je nevyhnutné, pozorovať a rozoznávať fatamorgány, vedieť sa orientovať pohľadom na hviezdy, neprestať túžiť po konečnom cieli a zachovať si úsmev…”

Bratia bosí karmelitáni pozývajú na originálnu duchovnú obnovu nazývanú pustovníckym víkendom v prorokom eliášom. Je zameraný na prežitie skúsenosti atmosféry pustovníka, ktorý si chce v tichu a púšti kláštora Karmelu, bez mobilu a Wi-Fi odpočinúť v prítomnosti Pána. Náklady na pobyt na celý víkend: 30 eur. V tom je zahrnutá strava, energie a ubytovanie. Viac informácií a prihlasovanie na dommodlitby.lorincik@gmail.com. ‭+421 904 515 987‬ (od 14:00-16:00)

Počet účastníkov je obmedzený.

Pustovnícky víkend so sv. Alžbetou od Najsv. Trojice

Pustovnícky víkend so sv. Alžbetou od Najsv. Trojice

Bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka pri Košiciach pozývajú na pustovnícky víkend so sv. Alžbetou od Najsv. Trojice.  Víkend je zameraný na stíšenie a modlitbu v samote od 8.-10. novembra 2019. V programe víkendu sú zahrnuté prednášky s “eliášovskou” tematikou, spoločné modlitby, priestor na sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor, čas na modlitbu v tichu a ústraní.

Náklady na pobyt na celý víkend: 30 eur. V tom je zahrnutá strava, energie a ubytovanie. Viac informácií a prihlasovanie na dommodlitby.lorincik@gmail.com. ‭+421 904 515 987‬ (od 14:00-16:00)

Počet účastníkov je obmedzený.

Adventná obnova

Adventná obnova

Obnova sa začína v piatok svätou omšou o 18.00 hod. a končí sa v nedeľu obedom o 13.00 hod.
Program duchovnej obnovy je nasledujúci: v piatok večer sa začína obnova úvodnou prednáškou a nasleduje celodenný program v sobotu, ktorý v sebe zahŕňa dve prednášky, svätú omšu pre účastníkov obnovy, čas na sviatosť zmierenia resp. duchovný rozhovor s prednášajúcim, spoločná liturgická modlitba s miestnou komunitou bratov, adorácia, čas pre seba a osobnú modlitbu v tichu. Nedeľa zahŕňa v sebe záverečnú prednášku, spoločnú svätú omšu a zakončí sa obedom.
Náklady za celý víkend sú 30 eur na osobu/ 15 eur na deň (v tom je strava, energie). Prihlasovanie:
dommodlitby.lorincik@gmail.com
‭+421 904 515 987‬ (od 14:00-16:00)

Ochrana osobných údajov

Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel  spracúvajú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupujú, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

Regula karmelu

Prvotná regula Rádu preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel daná Svätým Albertom, jeruzalemským patriarchom, a potvrdená Inocentom IV.*
        Albert, z milosti Božej povolaný za jeruzalemského patriarchu, milovaným synom v Kristovi B(rokardovi)1 a ostatným pustovníkom, ktorí pod jeho vedením nažívajú pri prameni (Eliášovom)2 na hore Karmel: Pozdrav v Pánovi a požehnanie Ducha Svätého.
Mnoho ráz a rozličným spôsobom (porov. Hebr 1, 1) svätí Otcovia ustanovili, ako má ten, kto bude v hocakom ráde, alebo si vyberie hocijaký spôsob rehoľného života, žiť v poslušnosti voči Ježišovi Kristovi (porov. 2 Kor 10, 15) a jemu s čistým srdcom a s dobrým svedomím verne slúžiť (1 Tim 1, 5). Pretože však od nás žiadate, aby sme vám v súlade s vaším predsavzatím odovzdali návod na život, ktorého by ste sa mali v budúcnosti držať, ustanovujeme:
Voľba priora a tri jemu skladané sľuby
Predovšetkým to, aby jeden spomedzi vás bol priorom, ktorý bude do tejto služby vybraný s jednomyseľným súhlasom všetkých, alebo aspoň ich väčšej časti, ktorému každý z bratov sľúbi poslušnosť a bude sa snažiť skutočne ju zachovávať (porov. 1 Jn 3, 18), spolu s čistotou a zrieknutím sa vlastníctva.
Prijímanie miest
Miesta budete môcť mať na púšti alebo tam, kde ich dostanete do daru; majú byť vhodné a primerané vášmu spôsobu rehoľného života, podľa toho, ako prior  a ostatní bratia uznajú za vhodné.
Cely bratov
Napokon, podľa polohy miesta, kde sa rozhodnete bývať, nech má každý z vás vlastnú samostatnú celu podľa toho, ako budú jednotlivé cely rozdelené z rozhodnutia priora a so súhlasom ostatných bratov alebo ich väčšej časti.
Spoločné jedlo
A to tak, aby ste mohli v spoločnom refektári požívať to, čo dostanete; pričom tam, kde to bude možné uskutočniť, budete spoločne počúvať nejakú časť zo Svätého písma.
Priorova moc
Nech nikomu z bratov nie je dovolené bez súhlasu priora zmeniť si vyznačené miesto, alebo ho s iným zameniť. Priorova cela nech je blízko vchodu, aby sa prvý stretol s prichádzajúcimi; a podľa jeho rozhodnutia a nariadenia nech sa potom koná všetko, čo treba urobiť.
Ustavičná modlitba
Všetci nech zostanú vo svojich celách alebo v ich blízkosti, nech vo dne i v noci rozjímajú o zákone Pánovom (porov. Ž 1, 2; Joz 1, 8) a nech bdejú na modlitbách (porov. 1 Pt 4, 7), ak z oprávnených dôvodov nie sú nejako inak zamestnaní.
Kanonické hodinky
Tí, ktorí sa vedia s klerikmi modliť kanonické hodinky, nech ich konajú podľa ustanovenia svätých Otcov a podľa zvyku schváleného Cirkvou. Tí, ktorí to nevedia, nech sa pri nočných bdeniach modlia dvadsaťpäťkrát Otčenáš, s výnimkou nedieľ a sviatkov, kedy nariaďujeme ustanovený počet zdvojnásobiť, takže sa Otčenáš pomodlia päťdesiatkrát. V čase ranných chvál nech sa túto modlitbu modlia sedemkrát. V čase ostatných hodiniek podobne sedemkrát, okrem vešpier, kedy sa ju pomodlia pätnásťkrát.
Bez majetku
Nikto z bratov nech nehovorí o ničom ako o svojom, ale majte všetko spoločné (porov. Sk 4, 32; 2, 44); a nech každému podľa potreby (porov. Sk 4, 35) rozdeľuje všetko buď prior osobne alebo prostredníctvom brata, ktorého určí na túto službu, a to so zreteľom na vek a potreby jednotlivcov.
Čo možno vlastniť spoločne
Ak to bude potrebné, bude vám dovolené vlastniť spoločne osly alebo mulice, ako aj nejaké iné zvieratá, alebo hydinu na obživu.
Oratórium a bohoslužba
Oratórium, ak to bude možné ľahko uskutočniť, nech sa zriadi uprostred medzi celami, kam sa máte podľa možnosti každý deň ráno schádzať, aby ste sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši.
Kapitula a napomínanie bratov
V nedeľu, alebo podľa možností v iný deň, rozprávajte sa o zachovávaní rehoľného poriadku a o spáse duší; nech sa tu tiež s láskou pokarhajú priestupky a previnenia bratov, ak sa u niektorého z nich spozorujú.
Pôst bratov
Pôst zachovávajte denne, s výnimkou nedieľ, od sviatku Povýšenia svätého Kríža až do Nedele zmŕtvychvstania Pána, ak choroba, slabosť tela alebo iný oprávnený dôvod neodporúčajú prerušiť pôst, pretože nevyhnutnosť nepozná zákon.
Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
Zdržiavajte sa mäsitých pokrmov, ak sa nepožívajú ako liek v chorobe alebo slabosti. A pretože budete musieť chodiť častejšie po žobraní, budete môcť mimo vášho domu, aby ste neboli na ťarchu hostiteľom, požívať varené pokrmy s mäsom; aj na mori budete môcť jesť mäso.
Rôzne povzbudenia
Pretože život človeka na zemi je skúškou (porov. Jób 7, 1) a všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi, budú prenasledovaní (porov. 2 Tim 3, 12), a aj váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral (porov. 1 Pt 5, 8), so všetkou starostlivosťou sa usilujte obliecť si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom nepriateľa (porov. Ef 6, 11).
Nech sú vaše bedrá prepásané pásom čistoty (porov. Ef 6, 14), vaše srdce nech je opevnené svätými myšlienkami, lebo je napísané: „Svätá myšlienka ťa zachová“ (Prís 2, 11 podľa Septiaginty). Oblečte si pancier spravodlivosti (porov. Ef 6, 14), aby ste milovali Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej sily (porov. Dt 6, 5) a svojho blížneho ako seba samého (porov. Mk 12, 30-31).
Pri každej príležitosti si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha (porov. Ef 6, 16); bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu (porov. Hebr 11, 6). A zoberte si na hlavu aj prilbu spásy (porov. Ef 6, 17), aby ste očakávali spásu od samého Spasiteľa, ktorý vyslobodí svoj ľud z hriechov (porov. Mt 1, 21).
A meč Ducha, ktorým je Božie slovo (porov. Ef 6, 17), nech bohato prebýva (porov. Kol 3, 16) vo vašich ústach a srdciach (porov. Rim 10, 8), a čokoľvek konáte, konajte podľa slova Pána (porov. Kol 3, 17; 1 Kor 10, 31).
Práca
Konajte nejakú prácu, aby vás diabol našiel vždy  zamestnaných3, aby si pre vašu nečinnosť nemohol nájsť nejaký prístup do vašich duší. V tom máte poučenie a príklad u svätého Pavla, apoštola; jeho ústami hovoril Kristus (porov. 2 Kor 13, 3), on bol Bohom ustanovený a daný za hlásateľa a učiteľa pohanov vo viere a pravde (porov. 1 Tim 2, 7). Ak ho budete nasledovať, nebudete môcť zablúdiť. On hovorí:  „V práci a námahe sme prebývali medzi vami, vo dne v noci sme ťažko pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne a nič nerobia…  Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb“ (2 Sol 3, 7-12). Táto cesta je svätá a dobrá: Kráčajte po nej! (porov. Iz 30, 21).
Mlčanie
Apoštol odporúča mlčanie, keď prikazuje zachovávať ho pri práci (porov. 2 Sol 3, 12). A ako dosvedčuje prorok: Službou spravodlivosti je mlčanie (porov. Iz 32, 17). A inde: „V mlčaní a nádeji bude vaša sila“ (Iz 30, 15). Preto ustanovujeme, aby ste po kompletóriu zachovávali mlčanie až do prímy nasledujúceho dňa. V ostatnom čase, aj keď vás mlčanie nebude až natoľko zaväzovať, predsa sa svedomite vystríhajte pred mnohovravnosťou. Lebo, ako je napísané a ako nás učí aj skúsenosť: „V mnohovravnosti sa nemožno vyhnúť hriechu“ (Prís 10, 19). A „kto je nerozvážny v reči, zakúsi škodu“ (Prís 13, 3). Taktiež: „Kto používa mnoho slov, škodí svojej duši“ (Sir 20, 8). A Pán v evanjeliu hovorí: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia (porov. Mt 12, 36). Nech si teda každý urobí váhy na svoje slová a jednoduchú závoru na svoje ústa, aby sa náhodou nepotkol a nepadol a aby jeho pád nebol nevyliečiteľný až do smrti (porov. Sir 28, 29-30). Nech stráži s prorokom svoje cesty, aby sa neprevinil jazykom (porov. Ž 38, 2), a nech sa usiluje starostlivo a obozretne zachovávať mlčanie, ktoré je službou spravodlivosti (porov. Iz 32, 17).
Výzva priorovi k pokore
Ty však, B (rokard)4 a každý, kto bude po tebe ustanovený za priora, majte vždy na mysli a zachovávajte v skutkoch, čo hovorí Pán v evanjeliu: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých“ (Mk 10, 43-44; Mt 20, 26-27).
Výzva bratom, aby preukazovali svojmu priorovi úctu
A vy, ostatní bratia, s pokorou preukazujte úctu svojmu priorovi, pokladajte ho skôr za Krista, ktorý ho ustanovil nad vami (porov. Ž 65, 12) a ktorý predstaveným Cirkvi hovorí: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda (Lk 10, 16), aby ste pre pohŕdanie neprišli pred súd, ale aby ste si poslušnosťou zaslúžili odmenu večného života.
Toto sme vám stručne napísali a stanovili tak formu vášho spôsobu života, podľa ktorej máte žiť. Ak však niekto urobí viac, odmení ho sám Pán, keď príde. Nech to však robí s rozvahou, ktorá je usmerňovateľkou5 čností.
* Regulu, ktorú medzi rokmi 1206 až 1214 dal karmelitánom sv. Albert, jeruzalemský patriarcha, schválil najprv pápež Honorius III. dňa 30.1.1226, neskôr Gregor IX. dňa 6.4.1220 a Inocent IV. dňa 8.6. 1245 a znovu 1.10.1247. Tento náš text je prevzatý z buly Quae honorem Conditoris (Reg. Vatic. 21, ff. 465-466), prekladáme ho však v modernom štýle písania. V zátvorkách sa uvádzajú odkazy na Sv. písmo, ktoré v pôvodnom texte chýbajú.

1 Vatikánsky register (Registrum Vaticanum) a staršie kódexy uvádzajú jednoducho písmeno B, čo v neskorších dobách bratia interpretovali ako Brocardo (Brokardovi).

2 Aj v tomto prípade Vatikánsky register (Registrum Vaticanum) uvádza jednoducho „iuxta fontem“ (pri prameni). Eliášovo meno sa pridalo neskôr.

3 Porovnaj slová sv. Hieronyma, List 125. mníchovi Rustikovi: „Fac et aliquid operis, ut  semper te diabolus inveniat occupatum.“ (PL 22, 1078)

4 Aj na tomto mieste Vatikánsky register (Registrum Vaticanum) uvádza jednoducho písmeno B.

5 V tomto prípade sa sv. Albert pravdepodobne odvoláva na Jána Cassiana, Collationes 2, 4: „Omnium namque virtutum generatrix, custos moderatrixque discretio est.“ (PL 49, 528)  (V slovenskom preklade: „Lebo múdrosť je matkou, strážkyňou a usmerňovateľkou všetkých čností.“)

Tajomstvo Panny Márie  

S poznaním charizmy Karmelu súvisí poznanie tajomstva Panny Má­rie. Musíme si uvedomiť, že tajomstvom Panny Márie je jej vnútor­ný život, vnútorná láska k Ježišovi, jediná láska, ktorú pozná. A tejto láske sa máme aj my odovzdať.  Arnold Bostius /l4.stor./, jeden z veľkých mariánskych teoló­gov, nám pripomína, že ani jeden deň, ani jednu hodinu, nijaké učenie, nijaký rozhovor, nijakú radosť, nijakú únavu, nijaký odpo­činok nemáme prežívať bez toho, aby sme pamätali na Máriu. Každý deň sa stávaš väčším, vnútornejším, mocnejším, osvietenejším, čistejším, lebo Mária ťa poúča, učí ťa cestám Božím. Otec Michal od sv. Augustína duchovne viedol terciárku, sestru Máriu /Petit/ od sv. Terézie a spoločne s ňou napísal krátky traktát Vita Mariaformae et Mariana /Mystický život s Pan­nou Máriou/. V tomto krátkom diele nám ponúka život zjednotený s Máriou, ktorý je novým spôsobom života v Bohu. Tomuto malému dielku by sa mohla azda vyčítať prehnaná mariánska úcta, ale otec Michal nás upokojuje: Máriino kráľovstvo nie je v protiklade k Ježišovmu kráľovstvu, ale je mu podriadené. Život s Pannou Má­riou závisí od toho, či sa moja vôľa a vôľa každého, kto chce patriť Márii, zhoduje s jej vôľou a s učením sa jej životu, t.j. životu viery, nádeje a lásky.  Máriin život znamená naše posilnenie a vzrastanie v srdečnom synovskom a dcérskom rozhovore, ktorý je akoby dýchaním Boha, láskavým dýchaním s Máriou. A takto sa láska k nej stáva láskou k Ježišo­vi, láskou k Bohu; stáva sa akýmsi dýchaním – nádychom a vý­dychom, niečím prirodzeným. Život skrze Máriu nás zaväzuje, aby sme sa zo všetkých svojich síl snažili, aby Mária bola uctievaná, velebená a milovaná. Máriin život sa v nás prejavuje najviac tak, že žijeme duchom Márie, a to tak intenzívne, že sme akoby preme­není v samu Máriu. Žijeme jej láskou k Ježišovi. To je tá mystic­ká forma – “Vita Mariaformae”, ako je to aj v názve spomínanej knižky. A to je náš najväčší poklad. Ak žijeme v jej duchu a jej duchom, dospejeme k tomu, že budeme žiť aj jej čnosťami a budeme tak ako ona prežívať Ježiša. A Ježiš chce prostredníctvom nás mi­lovať svoju matku tu na Zemi. Čiže láska k Márii sa stáva láskou Ježiša k Márii. Je to veľké vnútorné tajomstvo, veľký poklad, ktorý si musíme uvedomiť.

 Ak chcem prežívať Máriu, musím mať predovšetkým, tak ako sv. Terezka, pocit vnútornej bezmocnosti. Musím sa cítiť bezbranný voči tomuto svetu, voči ohrozeniam, voči zlu; musím sa chcieť brániť a chrániť. Jedinou silou, ktorú mám, je dôvera k Matke. A tá sila ma bráni. Prichádzam k Matke, k Márii a hovorím: Už ne­mám nič, čo ma môže chrániť, mám iba Teba! Máriino dieťa, to je niekto, kto ju často volá o pomoc. Tak ako keď malé dieťa sedí v kúte a hrá sa, ale pritom cíti, že matka je blízko a niečo ro­bí, napr. žehlí alebo umýva riad, a že ho ochráni, ak sa niečo stane. A takisto aj matka pri práci vie, že jej poklad, jej die­ťa, je pri nej a hrá sa. Z psychológie vieme, že keď matka niekam odíde, dieťaťa sa zmocní nepokoj, nemá ochranu, bojí sa: kde je mama? A rozplače sa. A túto psychológiu by sme mali použiť aj my v našom duchovnom živote. Mali by sme milovať Máriu tak, ako mi­lujú svoju mamu malé deti: sú bezbranné, nie sú chytré v tom zmysle, ako to svet žiada, nemajú nápady. Aj my musíme byť takí bezbranní a dať sa viesť za ruku. Musíme vložiť svoju ruku do Matkinej ruky, aby nás viedla po našej ceste. A nesmieme sa za­stavovať: Mami, tam je dobre, poďme tam, tam je krásne! Nie! Ne­máš ísť tam, kde je krásne, ale tam, kde je tvoja cesta. Matka ti dáva ešte niečo: dáva ti pokrm, kŕmi ťa. Aj ja mám teda prísť k Márii so svojím hladom, so svojimi túžbami a povedať jej: Mama, mám hlad. Ako ho mám nasýtiť? Máriino dieťa sa necháva nosiť na rukách – krásne a jednoducho, tak ako keď matka nosí na rukách svoje dieťa. Treba, aby človek chcel byť takým malým, bez­významným dieťaťom, a s dôverou sa odovzdal Panne Márii.

 Najdôležitejšia je dôvera k Márii. Matka očakáva od teba úplnú oddanosť: treba sa jej úplne odovzdať. Dovoľ svojej Matke urobiť niečo miesto teba. Nemusíš všetko robiť sám! Dovoľ jej urobiť niečo za teba, daj jej priestor: Mária, pozri sa, mám takéto úlo­hy, takéto ciele, ako to mám urobiť? Nechaj jej priestor a uvi­díš, ako Mária dokáže konať. Nerob nič sám. Nech bude ona tvojou silou. Matka ťa chce odtrhnúť od všetkého, čo je náhodné, čo nie je dôležité, od tvojho pripútania k ľuďom, k veciam, k situáciam, ktoré na teba doliehajú a zaväzujú ťa, chce ťa zbaviť tvojich plánov, dôležitých osôb, bez ktorých nemôžeš žiť, tvojho strachu o zdravie, o budúcnosť atď. Chce ťa odtrhnúť od všetkého, čo ti prekáža v opravdivej láske.

 Mária chce riadiť tvoje konanie a pôsobenie, ale učí ťa aj ml­čať. Musíme vedieť, že jedným zo spôsobov duchovného života je byť znamením odporu. Treba viac mlčať, nie stále diskutovať a vysvetľovať. Uč sa dôverovať a mlčať! Neprotestovať, nesnažiť sa všetko vysvetľovať, nemiešať sa do všetkého. Pamätaj, že Mária najviac mlčala, lebo to bola jej cesta dôvery. Nič nevysvetľova­la, nešla na sanhedrín /t.j. najvyšší správny orgán židovského ľudu/ a nehovorila: Ľudia, farizeji, ja vám to vysvetlím, to nie je tak, môj syn je dobrý, on všetko usporiada, on je Spasiteľ, on je Mesiáš, uverte v Neho! Nič nevysvetľovala. Mlčala. Ani Jozefo­vi, keď videl, že čaká dieťa, nič nevysvetľovala, ale mlčala. Je to znak dôvery. V dnešnom svete, v ktorom žijeme, sa veľa hovorí, veľa vysvetľuje, veľa diskutuje na rôznych zhromaždeniach; hovo­ríme veľa prázdnych, nepotrebných a nedôležitých slov, ktoré nič neznamenajú, nemajú nijaký vplyv na situáciu, nemôžu nič zmeniť. Prečo? Mlčať – to je Božie znamenie. Musíme pochopiť, že dnes treba viac mlčať a hovoriť najmä také slová, ktoré majú vplyv na skutočnosť!

Mária nás tiež učí, aby sme sa pozerali na Ježiša, na ňu, a nikdy nie na seba. Sú ľudia, ktorí sú veľmi zahľadení do seba. Existuje taký druh psychickej choroby, že človek vzťahuje na seba všetko, čo počuje, myslí si, že sa to hovorí o ňom. Napríklad vi­dí v televízii niečo a povie si: To hovoria o mne. Nikdy sa nepo­zeraj na seba, ale pozri sa na krásu Boha, na krásu Ježiša, na krásu Márie, na krásu svätosti a uč sa tej kráse! Uč sa byť takým človekom.

Dôležité je tiež chcieť byť malým pre iných, lebo Boh si vybe­rá to, čo je malé, hlúpe a slabé. Ak súhlasíš s tým, aby si bol malý, hlúpy a slabý, budeš v očiach ľudí malý, hlúpy a slabý, ale budeš Bohom vyvolený. A Boh zahanbí mocných a múdrych, ktorí si o sebe myslia, že oni všetko robia a riadia. Pozrime sa pravde do očí. Je isté, že všetko, čo sa deje vo svete, nerobia politi­ci ani ekonómovia, hoci si to namýšľajú. Skutočnosť však závisí od tých duší, ktoré sú zatvorené v kláštoroch a o ktorých nikto nevie; ony majú vplyv na históriu sveta. Thomas Merton napísal, že Boh má možno len niekoľko duší vo svete, ktoré udržujú svet v existencii, a vďaka osobám, ktoré žijú mimo sveta a o ktorých nikto nevie, tento svet ešte existuje, vďaka nim nie je napríklad ešte tretia svetová vojna. A politici si myslia, že všetko závisí od nich, že majú na všetko vplyv, a pritom nemôžu nič urobiť pro­ti vojnovým konfliktom v Juhoslávii či inde vo svete. Je veľkým tajomstvom Boha, kto všetko chráni svet, kto chráni človeka. Preto kiež by si chcel byť veľkým pred Bohom, a nie pred ľuďmi!

Treba pamätať na to, že Matka je celkom sústredená na svoje dieťa: vo svojom srdci nosí tvoju bolesť, tvoje utrpenie, tvoju únavu, tvoje víťazstvo, tvoje prehry. Nemôže netrpieť, keď je s tebou. Ona prežíva to, čo ty prežívaš. Ak si jej dieťaťom, po­tom tvoj problém je aj jej problémom, tvoje víťazstvo je jej ví­ťazstvom, tvoja prehra je jej prehrou. Treba si uvedomiť, že nie sme sami, nie sme osamotení, lebo máme mnoho priateľov, hoci si to neuvedomujeme. Máme celé nebo! Máme toľko svätých, toľko pria­teľov, ktorí nám môžu pomôcť. A my často nevieme, kam máme ísť, kam sa obrátiť so svojím smútkom, so svojimi bolesťami, komu o tom povedať. Zabúdame, že máme tisíce priateľov v nebi, máme duše v očistci, ktoré nám môžu a chcú pomôcť. A my pritom zostá­vame sami so svojimi problémami, komplexmi, zúfalstvom a v ťaž­kých situáciach často nenachádzame východisko.

Nezabudni: Matka je s tebou. Ale či ty – ako jej dieťa – poznáš jej bolesti, jej starosti, jej utrpenie? Čo je utrpenie našej Matky? Opravdivé dieťa si musí položiť takúto otázku: Moja Matka je so mnou, prežíva so mnou moje problémy, moje drámy a tragédie, ale či aj ja prežívam tragédie mojej Matky? Poznám jej problémy? Pozri sa priamo do očí svojej Matky a neznechucuj sa, neupadaj na duchu, hľadaj ochranu v jej nepoškvrnenom srdci. Tvoje trpiace srdce je potrebné, lebo obnova sveta vyžaduje utr­penie. A ty nemôžeš ostať sám so svojimi problémami, so svojím utrpením. Urob z nich utrpenie Cirkvi, utrpenie svojej Matky, utrpenie, ktoré dáva spásu. A vtedy vďaka nej budeš žiť pre Cir­kev, pre ľudí, a nielen pre seba v malom uzavretom prostredí, so svojimi problémami a egoizmom.

Utrpenie je dnes najväčším pokladom, je to najväčšia zbraň Bo­ha, ktorú môže použiť. Je to jednoducho očistenie. Boh dáva mno­hým ľuďom utrpenie, aby zachránil ľudí, aby zachránil svet. Neboj sa trpieť, lebo kríž je cesta slávy. Ťažko sa nám to prežíva, le­bo utrpenie je niečo proti našej povahe. Pokorné utrpenie človeka má však väčšiu silu než modlitba alebo niektorá sviatosť.

Musíme vedieť, čo máme robiť so svojím utrpením: treba trpieť v srdci Matky. Tam, kde je utrpenie, kde je bolesť, tam je láska Matky. Nemôžeme o tom pochybovať. Keby si pochopil srdce Matky, už by si sa ničoho nebál. Dôveruj viac Márii, lebo nedostatok dôvery paralyzuje človeka. A keby si dokonca aj často upadal a strácal Boha alebo svoj ideál života, nestrácaj ducha! Pamätaj, že Matka ťa má rada. Buď silný jej láskou. Ak ti chýba láska, pamätaj, že máš oveľa väčšiu lásku u svojej Matky, u našej sestry Márie. A nedaj sa znepokojiť ťažkosťami, ktoré prežívaš. Mária ti pomáha rásť, udržovať duchovnú úroveň, znášať všetky nepochope­nia, nedorozumenia, kritiky, s ktorými sa stretávaš; to všetko sú maličké kvety – Matkine darčeky pre teba. Ty však možno zle chá­peš utrpenie a robíš si z toho veľké problémy. Pamätaj, že ak si s Matkou, všetko, čo je tvoje, je jej, a čo je jej, je tvoje. Keď sa rozhoduješ byť s našou Matkou, s našou sestrou, pamätaj, že ona je už v nebi. Ži teda s ňou v nebi! Nedaj sa pritiahnuť sve­tu, nebuď otrokom, nedaj sa uväzniť na zemi. Pamätaj, že máš Mat­ku v nebi a tam všetci ideme, tam je naša vlasť, tam siaha hora Karmel – do neba! Maj odvahu byť čoraz viac chudobným, bezvýznam­ným, nedôležitým pre ľudí, ale dôležitým a významným pre Boha, pre jeho veľký, krásny svet. Snaž sa byť ukrytý. To je vnútorná krása! Všimni si, ako málo je Mária prítomná v evanjeliu, ako má­lo sa tam o nej píše. Ona to však tak chcela, chcela ostať skry­tá, lebo Ježiš je dôležitý, a nie ona.

A práve vnútorná krása je dôležitá, a nie nejaká veľká apoš­tolská horlivosť, organizovanie sa navonok atď. Vnútorná krása je na prvom mieste. Lebo ak budeš bezvýznamný a skrytý, ak budeš vnútorne chudobný, vtedy príde do teba Boh a dá ti svoju krásu, vtedy príde do teba Mária a dá ti svoju krásu.  Musíme byť Máriou v takomto zmysle, nie v zmysle vonkajšej zbožnosti /sv. ruženec, litánie a pod./ Vonkajšie správanie nie je dôležité. Musíme sa snažiť o vnútornú krásu. Nikto nemusí ve­dieť o tom, že sa modlím. Môžem kráčať a modliť sa, alebo stáť v rade pred pokladnicou v supermarkete a modliť sa; a nikto o tom nemusí vedieť. Ide o to, aby sme sa ukryli so svojou pobožnosťou a neboli ako fari­zeji. Ježiš nám predsa hovorí: Keď sa modlíš, skry sa do svojej izby, zavri dvere, nech ťa nikto nevidí, a modli sa k Otcovi, ktorý ťa vidí a vie, čo potrebuješ. Farizejom Ježiš povedal: Sto­jíte na rohu ulíc a modlíte sa. Musím mať teda vnútornú túžbu, aby som bol človekom ukrytým a nesnažil sa upútať na seba pozor­nosť druhých. Musí ma zaujímať vnútorná krása. A tou vnútornou krásou je Mária!

Samota

Človek, ktorý je čistý, môže vidieť Boha. Môže kontemp­lovať, môže sa opravdivo modliť. Preto je pre nás nevyhnutná čis­tota. Ale aby sme sa mohli dobre modliť a stretnúť Boha, je potrebná samota a mlčanie. Pre mnohých ľudí je však samota len akousi nevyhnutnosťou, niečím, čo je nevhodné. Človek, ktorý je vnútorne neistý, nepochopený, vidí v samote akési malé peklo. A v hĺbke svojho srdca túži po priateľstve, po svete, kde bude môcť naplniť svoje city, svoje srdce. A myslí si, že kláštor ale­bo nejaké spoločenstvo mu to poskytne, dá mu silu, aby našiel o­pravdivý domov. Najmä vtedy, keď taký opravdivý domov nezažil do­ma v rodine. Ale takto človek nikdy nepochopí, akým darom je sa­mota. Bude sa stále vracať k svojim záležitostiam, k bolestiam a bude chcieť prežiť niečo, čo neexistuje. Pán hovorí: Zavediem ťa na samotu a budem hovoriť do tvojho srdca. /Ozeáš 2,l6/ A v tom je celý zmysel oddelenia od hluku sveta, od chaosu, ktorý tam je, od ľudí, aby človek novým spôsobom počul Boha.Opravdivý Boží človek nie je utrápený, že sa izoluje od sve­ta. Keď je niekto zamilovaný, chce byť sám s osobou, ktorú milu­je. Idú spolu na prechádzku, tak, aby ich ľudia nevideli, lebo chcú prežívať svoju lásku. A to je celkom pochopiteľné, je to normálne. A keď človek chce prežiť svojho Boha a svoju lásku k Bohu, to už je podozrivé. Uteká od ľudí, neangažuje sa v Cirk­vi, nemá pastoračného ducha… A on chce prežiť svoju lásku k Bo­hu; hľadá samotu. Boží človek ide sám na púšť. Volí si púšť – ako sv. Pavol, sv. Ján Krstiteľ – aby tam prežíval Boha. Hovorí sa, že človek všetko predá, berie si len poklad, tú drahocennú perlu, za ktorú dal všetko, a ide. Učí sa samote, ktorá tajomným spôsobom odhaľuje mystérium večného Slova. Boží človek chce byť a žiť s Tým, koho má rád.

Musíme pochopiť, že púšť, kde pre niekoho nie je vôbec život, len piesok, slnko a nič viac, žiadna budúcnosť, Pán dokáže preme­niť na krásnu záhradu. /Žalm l/ Karmel v hebrejčine znamená “záhrada”, plná bohatstva, ovocia, kvetov. Samota – to je krásne, sväté miesto. Keď sa chcem zasvätiť Bohu, zasvätiť mu svoj život, svoje telo, svoje srdce, svoju budúcnosť, svoje schopnosti, keď chcem žiť pre Boha vo svojej rodine, v prostredí, kde žijem, mu­sím si nájsť také miesto, takú vnútornú alebo vonkajšiu púšť, kde mám miesto len pre Boha. Treba vedieť, že je to ťažké zvoliť si samotu, keď na mňa doliehajú rôzne spoločenské tlaky.

Pamätajme, že každé náboženské spoločenstvo má byť hlavne spoločenstvom veriacich, ktorých spája viera v jedného Boha. Na prvom mieste nemá byť krásny pocit zo spoločenstva, že sme tam spolu, že je to krásna komunita a bu­deme si krásne nažívať. Dôležitá je viera! Boh niekedy žiada od nás cestu proti takému krásnemu, pokojnému spoločenstvu. Aj v ráde môžem prežívať púšť, keď mi niekto nevyhovuje, je pre mňa ťažký, má inú psychiku ako ja. Sme vyvolení Bohom. Človek chce prežívať svojho Boha, chce sa ukryť, lebo Boh ukrýva človeka v svetle viery. Chce ho ukryť, keď ten, kto ho miluje, hľadá in­timitu, odosobnenie, chce byť spoločne len s tým, koho má rád, a tým intenzívnejšie, tým hlbšie, tým viac sa zaujímať o tajom­stvo Boha. To je zmysel samoty, ktorú si človek volí. Mnohí ľudia však, najmä ženy, si nevolia samotu, ale sú odkázaní na samotu, a je to pre nich ťažké. Ale ak si ja vo svetle viery volím život pre Boha, aby som mal viac času pre Boha, chcem žiť v samote, vtedy je to svätá voľba. Je to obeta pre Boha. So všetkými nebez­pečenstvami, ktoré s tým súvisia. Musíme pamätať na to, že je to poklad. Inak prežívajú samotu ľudia, ktorí žijú vo svete – majú svoje záväzky v rodine, priateľov atď., inak sa prežíva samota v kláštore. Každá komunita, každý človek inak prežíva samotu. Pamätajme však, že to, čo svet vidí v samote a uteká od nej, lebo ju nechápe, vidí ju len v čiernych farbách, my môžeme vďaka viere prežívať veľmi pozitívne. Volím samotu, aby som viac prežíval Boha.

  • 1
  • 2

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov