Príde deň, keď diabol bude prekrúcať obraz nášho Pána Ježiša Krista a jeho slová v ľuďoch žijúcich vo svete, kňazov a rehoľníkov nevynímajúc. Avšak ten, kto bude vzývať Ducha Svätého, objaví klam.

sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša

Duch Svätý dáva ľudskému rozumu jasnú intuíciu vo vzťahu k Božím veciam. Rozjasňuje vieru človeka, pomáha nám prenikať hlbšie do Božieho tajomstva, pomáha nám objavovať jeho vlastnosti, nakoľko je to ľudskému rozumu dané, a teda utvára zmysel viery. Oslobodzuje našu myseľ od nesprávnych a falošných predstáv. Rozumu vlieva čistotu a jemnocit, ktoré Ježiš nazýva v evanjeliách čistotou srdca. Dušu napĺňa hlbokým a nezakaleným pokojom, keď bude stáť zoči-voči nepochopiteľnému Božiemu tajomstvu. Tento dar sa stáva závdavkom požehnania, ktoré plynie z blaženého nazerania v nebi. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Ak prosíme Ducha Svätého, aby nás sprevádzal v každodennom živote, diabol nás nedokáže zviesť svojím klamstvom a nebude schopný vykoreniť z našej mysle a z nášho srdca pravdivý obraz a pravé učenie Ježiša Krista. Všetky herézy a odpadnutia od viery totiž začínajú tam, kde si človek na vlastnú päsť začína vykladať pravdu, ktorú priniesol Pán Ježiš, a kde sa vzďaľuje od Ducha Svätého, prameňa všetkej múdrosti a poznania.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov